ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Какво представлява настоящият документ?

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Настоящата Политика определя правилата за събиране и обработване на личните данни доброволно предоставени от физическите лица, които са регистрирани потребители на сайта www.efxchange.com

Сайтът е собственост на дружеството „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 и седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел, бул. Васил Караконовски № 3, вх.1, ет.2, ап.12, като дружеството се явява Администратор на лични данни, доброволно предоставени от регистрираните потребители на Сайта.

За нас, опазването на поверителността на Вашите лични данни е основен приоритет. Настоящият документ има за задача да Ви информира по какъв начин работим с предоставените доброволно от Вас данни и как можете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“).

Във връзка с предоставяните услуги от www.efxchange.com, Администратора на лични данни в лицето на „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 обработва информация относно данни на физически лица, крайни потребители на Сайта, който имат направена лична регистрация, които са комуникирали чрез Сайта, отправяйки запитвания, сигнали, жалби или друга обикновена кореспонденция. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица.

„Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 чрез  сайта www.efxchange.com събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

Данни за администратора и за контакт с него:

„Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971, наричано по- долу само дружеството, е юридическо лице, което осъществява търговска дейност на територията на Р България. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, ж.к. Овча купел, бул. Васил Караконовски № 3, вх.1, ет.2, ап.12, на който адрес може да изпращате по пощата искания до дружеството като администратор на данни.

Дружеството е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод сключен договор /писмен или устен/ с контрагенти- чл.6, т.1, букви „б” и „е” от Регламента, въз основа на Ваше съгласие- чл.6, т.1, буква „а” от Регламента, както и в изпълнение на нормативни задължения- чл.6, т.1, буква „в” от Регламента. С маркирането на отметката на сайта на дружеството, със сключването на договор за търговски отношения или с подписването на изрична декларация клиентите дават изричното си съгласие данните им да бъдат събирани и обработвани по смисъла и при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и настоящата политика за защита на личните данни. С използването на услугите на дружеството, където е приложима Политиката и сте маркирали отметка за съгласие, сключили сте договор за търговски услуги или сте дали изричното си съгласие за това, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили Вашето съгласие за използването на Вашите лични данни в съответствие с Вътрешните правила и настоящата Политика за поверителност.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@efxchange.com или да изпращате писмено до адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Васил Караконовски № 3, вх.1, ет.2, ап.12.

Принципи, заложени в настоящата Политика :

При обработването на лични данни „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 се ръководи от следните принципи:

Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;

Данните се събират и се използват за конкретни, точно определени и законни цели;

Данните трябва да бъдат относими и да не са прекомерни;

Данните трябва да са верни и при необходимост да бъдат актуализирани;

Данни трябва да се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо;

Правата на субектите на данни трябва да бъдат спазвани;

Данните трябва да се съхраняват безопасно защитени от неоторизиран достъп, случайна загуба или повреда;

Личните данни не се прехвърлят към държава или територия извън Европейското икономическо пространство;

Осигуряване на служителите и партньорите на подходящи обучения по защита на личните данни. Изграждането на съзнание и култура за защита на личните данни е сред основните ни приоритети.

„Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 обработва личните данни на следните категории физически лица:

–  персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа;

– крайни потребители на предоставяните от дружеството услуги- физически лица, които биват:

(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към www.efxchange.com;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към сайта  www.efxchange.com

Какви Ваши данни обработваме като крайни потребители?

За нуждите на регистрацията Ви и създаването на Ваш акаунт в Сайта се предоставят и  обработват следните данни:

Вашите имена / име и фамилия /;

Адрес на електронна поща;

Телефон за контакт;

Възможно е да се изисват пълни данни от лична карта, вкл. номер на лина карта, дата на издаване, адрес по лична карта.

Попълването на задължителните Ваши лични данни в панела е отбелязано като такова. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Вие приемате, че електронните изявления към www.efxchange.com и електронните изявления от www.efxchange.com към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима електронна комуникация посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 в електронна форма. – допълнено.

Категорично неприемливо е да се качват и съхраняват в профила Ви в Сайта или да се изпращат чрез Сайта документи и файлове, съдържащи информация за :

Данни за банкови сметки и доходи;

Данни за съдебно минало;

Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход;

Данни за политическите Ви възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации и други;

Данни за Ваши генетични, биометрични данни и други; 

Данни за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация и други;

Лични данни за трети лица и други.

Какви Ваши данни обработваме?

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Данни, които сами предоставяте

(а) Регистрация на акаунт. При създаването и при ползването на акаунт в Сайта се изисква информация за вашите имена.

(б) Договори, декларации и др. Обменени между Вас и www.efxchange.com документи, свързани със сключването и изпълнението на договора. Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт, саморъчен подпис
(в) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, запитвания, искания постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.
(г) Други данни. Сайтът www.efxchange.com може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

Основания за обработване :

При използването на услугите предоставяни от сайта  www.efxchange.com „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 обработва лични данни само, ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни от „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 с цел ползване на услугите предоставяни от Сайта.

Съгласието трябва да бъде свободно изразено посредством изявление и/или ясно потвърждаващо действие;

Обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди и по време на извършването на регистрацията му в Сайта; 

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971;

Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; 

Специални категории лични данни се обработват от „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели;

Обработването е необходимо за целите на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;

Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните.

Личните данни, които се отнасят до здравословното състояние, се обработват на едно или повече от следните правни основания:

– чл. 9, пар. 2, б. з) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;

– чл. 9, пар. 2, б. в) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

– чл. 9, пар. 2, б. и) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;

– чл. 9, пар. 2, б. а) от Регламент (ЕС) 2016/679 – при наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

За какви цели обработваме Вашите данни?

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез www.efxchange.com Ползването на част от услугите е възможно след регистрация.

За регистрация и създаване на собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, телефон и парола. С цел предлагане на услугата, ние събираме и обработваме лични данни, доброволно предоставени от Вас като физическото лице.

Във формите, чрез които въвеждате  Ваши лични данни, ясно сме обозначили задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

Следвайки принципа обработваните данни да бъдат относими и да не са прекомерни и с цел допълнителна сигурност ние не предлагаме функционалната възможност за чат-кореспонденция между потребителите на Сайта. Ограничени са също и различните функционални възможности и варианти за въпросници, тестови форми, бележници и други, както и всякакви абонаментни форми на комуникация.

Важно: Следвайки принципа обработваните данни да бъдат относими и да не са прекомерни и с цел допълнителна сигурност ние не допускаме съществуването на обяви с външен линк за кандидатстване.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

При съхранението на данни, ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационните данни (име, фамилия, имейл адрес и телефон) и съгласяването с Общите условия се съхраняват за целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията;

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години, а с цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги от Сайта.

Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.

Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни. Вие имате възможност да изтривате автобиографии, файлове и други съхранявани във Вашия акаунт документи по всяко време. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това процедура.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

„Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни и не може да гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.


ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За осъществяване на стратегията си за защита на личните данни „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 създава следните органи:

Длъжностно лице по защита на данните – създава се на основание член 37 от Регламента за изпълнение на задачите, посочени в член 39 от Регламента;

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на „Атрия Прима“ ООД  :

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Васил Караконовски № 3, вх.1, ет.2, ап.12

Имейл:  office@efxchange.com

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Лични данни“ е всяка информация, въз основа на която може да бъде идентифицирано дадено физическо лице, като например име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Субект на данни“ е физическото лице, което може да бъде идентифицирано в резултат от обработването на съответните данни.

„Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ е лице, което само или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на лични данни. Идентификационни данни на Администратора и координати за връзка:

Наименование: „Форекс 2011” ЕООД

ЕИК: 206374971

Седалище: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Васил Караконовски № 3, вх.1, ет.2, ап.12

е-mail: office@efxchange.com

„Обработващ лични данни“ е лице, което обработва лични данни от името на Администратора.

„Специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. 

Изменения по настоящата политика за защита на личните данни

Всички промени на нашата Политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница. „Форекс 2011” ЕООД, ЕИК 206374971 си запазва правото да променя настоящата Политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на Закона.

Информация за контакт

За въпроси, свързани с Политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ е  в сила от: 30 януари 2021 г.