Декларация за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ

За защита на личните данни

С настоящата декларация давам доброволното си съгласие  „Форекс 2011“ ЕООД, ЕИК 206374971 да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679, които предоставям доброволно. Запознат/а съм с:

– целта и средствата на обработка на личните ми данни;

– доброволния характер на предоставянето на данните;

– правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

– всичките ми права, изброени в Регламент на ЕС 2016/679

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679